الرحمن

چیزی از خودم ندارم که بگم ولی...

یا امام حسین ؛
گذر تک تک این ثانیه های عمرم،
به قدیمی شدن نوکریت می ارزد...